Allmänna Villkor för Tävling #showusyourcorner

Allmänna Villkor för Tävling #showusyourcorner

Tävlingen kommer att genomföras av Neato Robotics GmbH, Friedrichstraße 55A, 10117 Berlin (”Arrangören”). Genom att delta i Tävlingen intygar du att du har läst, förstått och samtycker till dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”).

I. Behörighet att delta

Tävlingen är öppen för bosatta i Sverige som är minst 18 år vid dagen för deltagande, med undantag för Arrangörens anställda, agenter samt deras familjer, liksom övriga personer som på något sätt har en professionell anknytning till Tävlingen.

II. Hur du deltar i Tävlingen

  För att delta i Tävlingen måste deltagare genomföra samtliga av de tre följande stegen innan Tävlingsperioden löpt ut:

  1. Gilla Neato Sveriges företagsprofil på den svenska Facebook-sidan https://www.facebook.com/Neatosverige
  2. Gilla Neato Robotics Tävlingsinlägg, (#showusyourcorner),
  3. Kommentera under Tävlingsinlägget varför deltagaren särskilt behöver dammsugaren.

  III. Tävlingsperiod

  Tävlingsperioden löper från 00:00 UCT±00:00 den 22 november 2021 till och med 23:59 UTC±00:00 den 6 december 2021.

  IV. Vinst

  Vinsten består av en ”Neato D10”, som är Arrangörens nyaste, intelligenta robotdammsugare. Arrangören kommer att vara ansvarig för frakt av produkterna.

  Andra uppkomna kostnader utöver de ovan angivna och som inte är direkt relaterade till tilldelandet av Vinsten är Vinnarens ansvar. Kontant betalning, byte eller utbyte av Vinsten är inte möjligt. Vinnarens anspråk på Vinsten kan inte överlåtas.

  V. Hur Vinnaren utses och Vinnarens skyldigheter

  Vinnaren utses av Arrangören slumpmässigt, genom ett säkert, helt automatiserat, oberoende verifierat datorsystem från alla behöriga bidrag som kommit in inom Vinstperioden.

  Vinnaren meddelas måndagen den 13 december 2021. Meddelandet sker på Arrangörens landspecifika Facebook-sida: https://www.facebook.com/Neatosverige. Vinnaren kommer att taggas på Facebook-sidan. Inget övrigt meddelande kommer äga rum.

  Vinnaren måste svara inom sju (14) arbetsdagar från Arrangörens meddelande. Vinnaren måste då tillhandahålla Arrangören genom Facebook Messenger förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer för att erhålla Vinsten. Vinsten kommer skickas inom fyra (4) veckor via post endast till Vinnaren.

  Om Vinnaren inte svarar inom sådan tidsram kommer Vinnarens vinst att bli förverkad och Arrangören ska vara berättigad att utse en annan vinnare i enlighet med processen beskriven ovan.

  Detsamma gäller i fall då (i) vinnaren avvisar vinsten; (ii) deltagandet skett i strid med dessa allmänna villkor eller (iii) vinsten inte kan levereras.

  VI. Dataskydd

  Alla personuppgifter som erhållits under Tävlingen kommer användas och behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Ytterligare information om personuppgiftsbehandlingen och dina rättigheter som registrerad hittar du i Arrangörens Privacy Policy: https://shopeu.neatorobotics.com/sv/pages/privacy-policy

  VII. Allmänt

  Det krävs inget köp för att delta i Tävlingen; internetuppkoppling och ett Facebook-konto är emellertid nödvändigt. Ingen återbetalning kan krävas för uppkomna utgifter vid deltagandet i Tävlingen, inklusive i relation till användandet av internet.

  Arrangören förbehåller sig rätten att, under exceptionella omständigheter, dela ut en annan vinst med motsvarande eller högre värde, för det fall att Vinsten (eller någon del därav) inte kommer vara tillgänglig av någon anledning.

  I fall av omständigheter som är utanför Arrangörens skäliga kontroll, eller annars om bedrägeri, missbruk, och/eller ett fel (mänskligt eller datoriserat) påverkar eller kan påverka det korrekta arrangerandet av Tävlingen eller utdelningen av Vinsten, och endast när omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig Arrangören rätten att när som helst ställa in eller ändra Tävlingen eller dessa Allmänna Villkor, men kommer alltid att sträva efter att minimera effekterna för deltagarna för att undvika otillbörliga besvikna förväntningar. I fall av ändringar av dessa Allmänna Villkor kommer Arrangören informera deltagarna (genom att ändra Tävlingsinlägget eller via Facebook Messenger) och deltagarna kan välja huruvida de vill fortsätta att delta i Tävlingen; om inte, kan de avbryta deltagandet genom att ta bort sin kommentar under Tävlingsinlägget. Deltagare har inte rätt till anspråk avseende fullgörande och/eller kompensation för det fall Tävlingen avslutas i förtid.

  Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, verifiera Vinnaren genom, bland annat, bevis om identitet och/eller ålder, eller vägra att dela ut en Vinst eller dra tillbaka berättigandet till Vinst och/eller vägra deltagande i Tävlingen, för det fall att det föreligger rimliga skäl att anta att det har förekommit ett brott mot dessa Allmänna Villkor eller några andra instruktioner som utgör en del av Tävlingens deltagandekrav eller annars i fall en deltagare har fått en otillbörlig fördel genom att delta i Tävlingen eller vunnit genom bedrägliga metoder.

  Arrangören, dess koncernbolag, agenter, representanter, anställda, tjänstemän och chefer är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av (i) deltagandeprocessen och deltagandet i Tävlingen; (ii) tekniska fel (såsom dator, kabel, nätverk, hårdvara eller mjukvara eller annat mekaniskt verktyg); (iii) förseningar eller avbrott (t.ex. telefon, internet etc.); (iv) obehörigt mänskligt ingripande eller fel i deltagandeprocessen eller Tävlingen (t.ex. telefon, internet etc.); (v) elektroniskt eller mänskligt fel i administrationen av Tävlingen, behandlingen av bidragen eller hur innehållet har visats på någon kanal. Arrangören är inte ansvarig för tekniska förutsättningar för tidsenligt deltagande i Tävlingen eller avsändandet av vinsterna (tillgång till websidorna där deltagande är möjligt, eller transportföretags avsändande av vinsterna eller respektive partners tillhandahållande av vinsterna).

  Arrangörens beslut är slutligt och ingen korrespondens kommer att ske avseende Tävlingen, förutom korrespondens med Vinnaren avseende Vinsten enligt avsnitt V ovan.

  VIII. Facebook har inget ansvar

  Genom att delta i Tävlingen så frikopplar du Facebook från allt ansvar. Tävlingen har inget samband med Facebook och är på inget sätt sponsrad, stöttad eller organiserad av Facebook. Facebook är inte mottagaren av tillhandahållen information, utan det är Arrangören. Informationen som tillhandahålls kommer enbart användas för Tävlingen. Eventuella rättsliga anspråk som uppstår i samband med Tävlingen ska endast adresseras till Arrangören, inte till Facebook. På motsvarande sätt ska frågor eller kommentarer avseende processen för Tävlingen eller användbarhet adresseras direkt till Arrangören.

  XI. Övrigt

  Svensk lag ska vara exklusivt tillämplig.

  Arrangören förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i dessa Allmänna Villkor avseende Tävlingen och att skjuta upp Tävlingen helt eller tillfälligt om det uppstår svårigheter som kan påverka Tävlingens integritet. Deltagarna kommer i så fall att informeras om eventuella ändringar och kan välja huruvida de vill fortsätta delta i tävlingen under de nya villkoren.

  Skulle specifika villkor i dessa Allmänna Villkor vara eller bli ogiltiga efter ingåendet av avtalet ska det inte påverka giltigheten av resterande delar av dessa Allmänna Villkor. Parterna är i så fall skyldiga att byta ut det ogiltiga villkoret mot ett giltigt villkor som närmast överensstämmer med syftet med avtalet, med beaktande av parternas ekonomiska intressen. Samma process ska genomföras om det under genomförandet av avtalet framkommer att det finns en lucka som kräver utfyllnad.